انتظار

انتظار

دلتنگ دلتنگ می شوم ،نمی دانم سر  کدام کوچه

منتظرت بمانم.نمی دانم ایا میایی،نمی دانم با طلوع

کدام خورشید ساعتم را تنظیم کنم ،پس از اولین

ثانیه طلوع خورشید،هر جمعه تا اخرین

لحظه غروبش به انتظار تو می ایسستم.

/ 0 نظر / 7 بازدید